SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
SNH48 GROUP WIKI

冉蔚

Ran Wei

Team X
CKG48 1st Gen


Zp 10214.jpg

Information

 • 昵称 (Nickname): 软软 (RuanRuan)
 • 生日 (Birthday): 1999-05-21
 • 岁数 (Age): 22 Years Old
 • 星座 (Constellation): 双子座 (Gemini)
 • 出生地 (Birthplace): 四川, 中国 (Sichuan, China)
 • 身高 (Height): 160 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 抓娃娃、吃
 • 兴趣爱好 (Hobbies): ACG、吃、躺着
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina.jpg

来源 (Source)www.snh48.com


Election History

General Election 1st Preliminaries 2nd Preliminaries Final Rank Votes ▲/▼
7th 25th 31st 38th 169,944 NEW

TOP 1st Preliminaries 2nd Preliminaries Final Rank ▲/▼
2018 TOP 16 CKG48 TOP 1 CKG48 TOP 2 CKG48 TOP 1 NEW

Member History

CKG48 1st Gen >> Team C >> Team X

2017

 • Oct 27:
  • Joined CKG48 1st Gen
  • Joined Team C

2019


Team x logo.png Team X
Captain Yang BingYi
Members Chen LinHe YangQingQingHuang XuanQiLi XingYanLin JiaYiLiu ShengNanLv Yi
Pan LuYaoQi JingRan WeiSong XinRanWang FeiYanWang RuiQiWang XiaoJia
Wu BoHanXie TianYiYan NaYang BingYiYu JiaWei
Stages 最后的钟声响起逆流而上十八个闪耀瞬间
梦想的旗帜命运的X号Girl X遗忘的国度三角函数
Advertisement