SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
Logo-snh48.png
Logo-bej48.png Logo-gnz48.png Logo-ckg48.png
明星殿堂 (Star Palace)
荣誉毕业生 (Honorary Graduate)
SNH48 GNZ48 BEJ48 CKG48
Team SII Team G
Team NII Team NIII
Team HII Team Z IDOLS Ft 海外练习生
(Overseas Trainee)
Team X Class 4 | Class 8
SNH48 Trainees GNZ48 Trainees
Team z logo.png
Captain 队长:
龙亦瑞 Long YiRui
Co-Captain 副队长:
马昕玥 Ma XinYue
Zp 30054.jpg
Zp 30109.jpg

History of Team Z

2016

 • Oct 23 - GNZ48 Team Z is formed with 18 Members
  • (Members Count: 18) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Nov 18 -《专属派对》Premiere Show

2017

 • Apr 29 - GNZ48 2nd Gen Members (Lai JunYi, Zhang QiuYi) joined Team Z
  • (Members Count: 20) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Sep 10 -《专属派对》Final Show
 • Sep 15 -《代号·林和西》Premiere Show
 • Sep 16 - Nong YanPing appointed as Captain and Long YiRui appointed as Co-Captain
 • Oct 11 - Liu JiaYi, Wang Ying, Zhang XinYu, Zhao YiMin moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu
 • Oct 12 - Liu JiaYi, Wang Ying, Zhao YiMin returns to Team Z (but actually is on hiatus)
  • (Members Count: 19) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Dec 31
  • 《代号·林和西》Final Show
  • Bi RuiShan, He MengYao, Liang WanLin, Yu ZhiYuan promoted to Team Z
   • (Members Count: 23) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin

2018

 • Jan 12 -《三角函数》Premiere Show
 • Jun 01 - Ye XiaoMeng promoted to Team Z
  • (Members Count: 24) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ShanShan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Aug 10 - Liu JiaYi, Wang JiongYi, Wang Ying, Wang ZiXin, Yu ShanShan, Zhao YiMin moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang QianNuo, Wang SiYue, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu
 • Aug 13 - Wang JiongYi returns to Team Z
  • (Members Count: 19) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Lai ZiXi transferred to Team Z from SHY48
  • Fang Qi transferred to Team Z from CKG48
  • Deng HuiEn, Guo YiNing, Liang Qiao, Xie FeiFei promoted to Team Z
  • Dai Ling, Lai JunYi, Zhao XinYu transferred to Idols Ft
  • Ye XiaoMeng moved to hiatus
  • Chen ZiYing, Yu ShanShan, Zhao YiMin graduated from GNZ48
   • (Members Count: 20) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Du QiuLin, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • Mar 16 - Wang ZiXin returns to Team Z
  • (Members Count: 21) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Du QiuLin, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • Mar 29 - Du QiuLin moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • May 03 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • May 25 - Bi RuiShan, He MengYao, Yu ZhiYuan moved to hiatus
  • (Members Count: 17) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi
 • Dec 06 - Lai ZiXi moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi

2020

 • Jan 01 - Si PoLin transferred to Team Z from Idols Ft
  • (Members Count: 17) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Si PoLin, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi
 • Jun 13 - Guo YiNing, Si PoLin, Zhang QiuYi moved to hiatus
  • (Members Count: 14) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan
 • Nov 15 - GNZ48 Team Shuffle
  • Ma XinYue, Tang LiJia, Zhang ShuYu promoted to Team Z
  • Long YiRui appointed as Captain
   • (Members Count: 17) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Ma XinYue, Nong YanPing, Tang LiJia, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang ShuYu

2021

 • Jan 01 - Gao WeiRan, Wang Zi promoted to Team Z from Idols Ft
  • (Members Count: 19) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Gao WeiRan, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Ma XinYue, Nong YanPing, Tang LiJia, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Zi, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang ShuYu

Stages by GNZ48 Team Z
No Name Show Dates
Z1 专属派对 (Exclusive Party) Nov 18 2016 - Sep 10 2017
Z2 代号·林和西 (Code·LinHeXi) Sep 15 2017 - Dec 31 2017
Z3 三角函数 (Trigonometric Functions) Jan 12 2018 - Now
ZW1 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) May 03 2019 - Jan 18 2020
ZW2 他们所不知道的Team Z (What they don't know about Team Z) Apr 30 2022 - Now

Zp 30048.jpg
陈桂君
Chen GuiJun
Zp 30074.jpg
邓惠恩
Deng HuiEn
Zp 30104.jpg
方琪
Fang Qi
Zp 30122.jpg
高蔚然
Gao WeiRan
Zp 30093.jpg
梁乔
Liang Qiao
Zp 30079.jpg
梁婉琳
Liang WanLin
Zp 30054.jpg
龙亦瑞
Long YiRui
Zp 30109.jpg
马昕玥
Ma XinYue
Zp 30043.jpg
农燕萍
Nong YanPing
Zp 30028.jpg
唐莉佳
Tang LiJia
Zp 30050.jpg
王芊诺
Wang QianNuo
Zp 30042.jpg
王偲越
Wang SiYue
Zp 30123.jpg
王梓
Wang Zi
Zp 30041.jpg
王秭歆
Wang ZiXin
Zp 30047.jpg
杨可璐
Yang KeLu
Zp 30046.jpg
杨媛媛
Yang YuanYuan
Zp 30114.jpg
张书瑀
Zhang ShuYu
Zp 30132.jpg
张幼柠
Zhang YouNing
Zp 30127.jpg
周培溪
Zhou PeiXi
Advertisement