SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
Logo-snh48.png
Logo-bej48.png Logo-gnz48.png Logo-ckg48.png
明星殿堂 (Star Palace)
荣誉毕业生 (Honorary Graduate)
SNH48 GNZ48 BEJ48 CKG48
Team SII Team G
Team NII Team NIII
Team HII Team Z IDOLS Ft 海外练习生
(Overseas Trainee)
Team X Class 4 | Class 8
SNH48 Trainees GNZ48 Trainees
Team g logo.png
Captain 队长:
黄楚茵 Huang ChuYin
Co-Captain 副队长:
罗可嘉 Luo KeJia
Zp 30076.jpg
Zp 30078.jpg

History of Team G

2016

 • Apr 20 - GNZ48 Team G is formed with 17 Members
  • (Members Count: 17) Chen Ke, Chen YuQi, Du YuWei, Gao YuanJing, Hu YiYing, Li QinJie, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Wang XinYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhou QianYu
 • Apr 29 -《剧场女神》Premiere Show
 • Oct 01
  • GNZ48 1st Gen Members (Huang LiRong, Xiang Yun) joined Team G
  • Wang XinYue graduated from GNZ48
  • Zeng AiJia appointed as Captain and Gao YuanJing appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 18) Chen Ke, Chen YuQi, Du YuWei, Gao YuanJing, Hu YiYing, Huang LiRong, Li QinJie, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xiang Yun, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhou QianYu
 • Oct 06 -《剧场女神》Final Show
 • Oct 14 -《心的旅程》Premiere Show

2017

 • Apr 29 - GNZ48 2nd Gen Members (Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen LeTian, Cheng YiXin, Fang XiaoYu, Liang Ke, Liu XiaoMo, Zhu YiXin) joined Team G
  • (Members Count: 26) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Hu YiYing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xiang Yun, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhou QianYu, Zhu YiXin
 • May 19 - Hu YiYing, Xiang Yun, Zhou QianYu moved to hiatus
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • Jul 22 -《心的旅程》Final Show
 • Aug 11 -《双面偶像》Premiere Show
 • Oct 11 - Chen LeTian, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • Oct 12 - Chen LeTian, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao returns to Team G (but actually is on hiatus)
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhu YiXin

2018

 • Apr 29 - Luo HanYue appointed as Captain
 • May 14 - Zhu YiXin demoted to GNZ48 Trainee
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu
 • May 26 - Du YuWei graduated from GNZ48
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu
 • Jun 01 - Huang ChuYin promoted to Team G
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang ChuYin, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu
 • Aug 10
  • Chen LeTian, Cheng YiXin, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Zhang KaiQi moved to hiatus
  • Zhu YiXin promoted to Team G
   • (Members Count: 17) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen YuQi, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang ChuYin, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • Oct 26 - Fu BingBing, Lin Zhi, Luo KeJia, Xu JiaYin promoted to Team G
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen YuQi, Fang XiaoYu, Fu BingBing, Gao YuanJing, Huang ChuYin, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu JiaYin, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Li ShanShan, Xu ChuWen, Xu HuiLing transferred to Team G from CKG48
  • Liang Jiao, Ye ShuQi promoted to Team G
  • Huang LiRong, Liang Ke transferred to Idols Ft
  • Xu JiaYin transferred to Overseas Trainee Team
  • Chen YuQi, Fang XiaoYu moved to hiatus
  • Cheng YiXin, Hu YiYing, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Xiang Yun, Zhou QianYu graduated from GNZ48
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Fu BingBing, Gao YuanJing, Huang ChuYin, Li QinJie, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • May 01 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • May 04 - Huang ChuYin appointed as Co-Captain
 • May 25 - Chen JunHong, Li QinJie moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Gao YuanJing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • Jul 05 -《Victoria.G》Premiere Show
 • Sep 01 -《双面偶像》Final Show

2020

 • Jun 13 - Gao YuanJing moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin

2021

 • Jan 17 - Xie LeiLei demoted to GNZ48 Trainee
  • (Members Count: 17) Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
 • Apr 06 - Xu HuiLing moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xu ChuWen, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin

Stages by GNZ48 Team G
No Name Show Dates
G1 剧场女神 (Goddess of the Theater) Apr 29 2016 - Oct 06 2016
G2 心的旅程 (Heart Journey) Oct 14 2016 - Jul 22 2017
G3 双面偶像 (Double-Sided Idol) Aug 11 2017 - Sep 01 2019
GW1 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) May 01 2019 - Oct 06 2019
G4 Victoria.G Jul 05 2019 - Now

Zp 30125.jpg
陈泓宇
Chen HongYu
Zp 30001.jpg
陈珂
Chen Ke
Zp 30075.jpg
符冰冰
Fu BingBing
Zp 30076.jpg
黄楚茵
Huang ChuYin
Zp 30101.jpg
李姗姗
Li ShanShan
Zp 30092.jpg
梁娇
Liang Jiao
Zp 30080.jpg
林芝
Lin Zhi
Zp 30010.jpg
罗寒月
Luo HanYue
Zp 30078.jpg
罗可嘉
Luo KeJia
Zp 30102.jpg
徐楚雯
Xu ChuWen
Zp 30013.jpg
阳青颖
Yang QingYing
Zp 30098.jpg
叶舒淇
Ye ShuQi
Zp 30016.jpg
张琼予
Zhang QiongYu
Advertisement