SNH48 GROUP WIKI
Advertisement
Logo-snh48.png
Logo-bej48.png Logo-gnz48.png Logo-ckg48.png
明星殿堂 (Star Palace)
荣誉毕业生 (Honorary Graduate)
SNH48 GNZ48 BEJ48 CKG48
Team SII Team G
Team NII Team NIII
Team HII Team Z IDOLS Ft 海外练习生
(Overseas Trainee)
Team X Class 4 | Class 8
SNH48 Trainees GNZ48 Trainees
Team b logov2.png

History of Team B

2016

 • Apr 20 - BEJ48 Team B is formed with 18 Members
  • (Members Count: 18) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Feng XueYing, Hu BoWen, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Niu CongCong, Qing YuWen, Song SiXian, Sun Shan, Tian ShuLi, Wen Yan, Xia Yue, Xiong SuJun, Xu JiaLi, Zhang HanXiao, Zhang MengHui
 • Apr 29 -《剧场女神》Premiere Show
 • Sep 15
  • Yan MingJun transferred to Team B from SNH48
  • Duan YiXuan appointed as Captain and Liu ShuXian appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 19) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Feng XueYing, Hu BoWen, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Niu CongCong, Qing YuWen, Song SiXian, Sun Shan, Tian ShuLi, Wen Yan, Xia Yue, Xiong SuJun, Xu JiaLi, Yan MingJun, Zhang HanXiao, Zhang MengHui
 • Sep 30 -《剧场女神》Final Show
 • Oct 01 - BEJ48 1st Gen Members (Chen YiFei, Wu YueLi) joined Team B
  • (Members Count: 21) Chen MeiJun, Chen YiFei, Duan YiXuan, Feng XueYing, Hu BoWen, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Niu CongCong, Qing YuWen, Song SiXian, Sun Shan, Tian ShuLi, Wen Yan, Wu YueLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Xu JiaLi, Yan MingJun, Zhang HanXiao, Zhang MengHui
 • Oct 02 -《心的旅程》Premiere Show

2017

 • Apr 09 -《心的旅程》Final Show
 • Apr 14 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • Apr 20
  • BEJ48 2nd Gen Members (Hu LiZhi, Li MuYao, Liu ChongTian, Mao QiYu, Sun XiaoYan, Zheng YiLing) joined Team B
  • Chen YiFei, Hu BoWen, Xu JiaLi, Zhang HanXiao moved to hiatus
   • (Members Count: 23) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Feng XueYing, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Wen Yan, Wu YueLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zheng YiLing
 • May 04 - BEJ48 2nd Gen Member (Shen XiaoAi) joined Team B
  • (Members Count: 24) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Feng XueYing, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Wen Yan, Wu YueLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zheng YiLing
 • May 19 - Feng XueYing, Wen Yan, Wu YueLi, Xia Yue moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zheng YiLing
 • Jul 08 - Chen YiFei graduated from BEJ48
 • Oct 01 - Xia Yue returns to Team B
  • (Members Count: 21) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zheng YiLing
 • Dec 22 - Zhang HanXiao graduated from BEJ48
 • Dec 24 -《十八个闪耀瞬间》Final Show

2018

 • Jan 19
  • 《B A FIGHTER》Premiere Show
  • BEJ48 3rd Gen Members (Yang Xin, Zhou JieYi) joined Team B
   • (Members Count: 23) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zheng YiLing, Zhou JieYi
 • Feb 07 - Li MuYao, Niu CongCong, Sun Shan, Zheng YiLing moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xia Yue, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhou JieYi
 • May 17 - Liu ChongTian, Song SiXian, Xia Yue moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Mao QiYu, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhou JieYi

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Cheng Ge, Zhao TianYang, Zhang YuHan transferred to Team B from SHY48
  • Li YuXuan transferred to Team B from CKG48
  • Qu MeiLin promoted to Team B
  • Mao QiYu transferred to Idols Ft
  • Zhou JieYi moved to hiatus
  • Feng XueYing, Hu BoWen, Liu ChongTian, Li MuYao, Song SiXian, Wen Yan, Wu YueLi, Xu JiaLi, Zheng YiLing graduated from BEJ48
   • (Members Count: 19) Chen MeiJun, Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li YuXuan, Lin XiHe, Liu ShuXian, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhao TianYang, Zhang YuHan
 • Apr 20 - Zhang MengHui appointed as Captain and Qu MeiLin appointed as Co-Captain
 • May 03 -《十八个闪耀瞬间—绝密代码》Premiere Show
 • May 25 - Li YuXuan moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen MeiJun, Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhao TianYang, Zhang YuHan
 • Aug 07 - Chen MeiJun dismissed from BEJ48
  • (Members Count: 17) Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhao TianYang, Zhang YuHan
 • Oct 25 - BEJ48 7th Gen Members (Lv Rui, Ning Ke) joined Team B
  • (Members Count: 19) Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Lv Rui, Ning Ke, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Yang Xin, Zhang MengHui, Zhao TianYang, Zhang YuHan
 • Nov 30 -《十八个闪耀瞬间—绝密代码》Final Show
 • Dec 06 -《十八个闪耀瞬间—丁达尔效应》Premiere Show

2020

 • Jan 02 - Hu LiZhi, Yang Xin moved to hiatus
  • (Members Count: 17) Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu XiaoHui, Lin XiHe, Liu ShuXian, Lv Rui, Ning Ke, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zhao TianYang, Zhang YuHan
 • Jan 11 -《十八个闪耀瞬间—丁达尔效应》Final Show
 • Jun 13 - Lin XiHe, Xiong SuJun, Zhang YuHan moved to hiatus
  • (Members Count: 14) Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu XiaoHui, Liu ShuXian, Lv Rui, Ning Ke, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zhao TianYang
 • Sep 04 - SNH48 Group Restructuring Exercise
  • BEJ48 Team B disbanded
  • Duan YiXuan, Ning Ke, Shen XiaoAi, Tian ShuLi, Yan MingJun, Zhao TianYang transferred to SNH48 Team SII
  • Hu XiaoHui, Liu ShuXian, Qing YuWen transferred to SNH48 Team NII
  • Cheng Ge transferred to SNH48 Team HII
  • Lv Rui, Qu MeiLin, Sun XiaoYan, Zhang MengHui remain as BEJ48 members

Stages by BEJ48 Team B
No Name Show Dates
B1 剧场女神 (Goddess of the Theater) Apr 29 2016 - Sep 30 2016
B2 心的旅程 (Heart Journey) Oct 02 2016 - Apr 09 2017
B3 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) Apr 14 2017 - Dec 24 2017
B4 B A FIGHTER Jan 19 2018 - Aug 28 2020
B5 十八个闪耀瞬间—绝密代码
(Eighteen Shining Moments - Secret Code)
May 03 2019 - Nov 30 2019
B6 十八个闪耀瞬间—丁达尔效应
(Eighteen Shining Moments - Tyndall Effect)
Dec 06 2019 - Jan 11 2020

Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)


Zp 20100.jpg
程戈
Cheng Ge
Zp 20003.jpg
段艺璇
Duan YiXuan
Zp 20006.jpg
胡晓慧
Hu XiaoHui
Zp 20007.jpg
刘姝贤
Liu ShuXian
Zp 20115.jpg
吕蕊
Lv Rui
Zp 20116.jpg
宁轲
Ning Ke
Zp 20010.jpg
青钰雯
Qing YuWen
Zp 20088.jpg
曲美霖
Qu MeiLin
Zp 20073.jpg
沈小爱
Shen XiaoAi
Zp 20062.jpg
孙晓艳
Sun XiaoYan
Zp 20013.jpg
田姝丽
Tian ShuLi
Zp 20019.jpg
闫明筠
Yan MingJun
Zp 20021.jpg
张梦慧
Zhang MengHui
Zp 20101.jpg
赵天杨
Zhao TianYang
Advertisement